ลงทะเบียนกับ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รองรับเว็บบราวเซอร์ Google Chrome, Firefox, Safari เท่านั้น

เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ค่างวดที่ลดลงนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ โดยไม่มีการคิดค่าดำเนินการ
  ● ลูกค้าที่ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางบริษัทฯไปแล้ว ไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้อีก
  ● ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายคงค้าง (ถ้ามี) เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย ค่าเบี้ยปรับ ค่าทวงถาม เป็นต้น
  ● นิติกรรมจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
  ● กรณีที่ท่านได้รับอนุมัตคำขอ กรุณาส่งเอกสารกลับมายังบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดที่ทางบริษัทฯ แจ้งให้ทราบ
(โปรดระบุเป็นภาษาไทย)
(โปรดระบุเป็นภาษาไทย / กรณีนิติบุคคล โปรดระบุตัวอักษร ก)
(จำเป็นสำหรับการรับ-ส่งเอกสาร และข่าวสารต่างๆ )
(ลำดับที่ 1) :

(รองรับไฟล์นามสกุล Doc.,Docx., pdf.,png.,jpg.jpeg. รวมกันต้องไม่เกิน 10MB เท่านั้น)
1.  สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ดำเนินการดังนี้
1.1 ทำการ "ขีดทึบ" ข้อมูลศาสนาพร้อมลงนามกำกับ
1.2 ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุ "ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความประสงค์ให้บริษัทขยายระยะเวลาผ่อนชําระค่าเช่าซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการ ชําระหนี
2. กรณีเป็นลูกจ้าง ต้องนำส่งเอกสารทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 ดังนี้
2.1 เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน,สลิปเงินเดือน 2-3 เดือน และ
2.2 เอกสารแสดงความเป็นพนักงาน เช่น สำเนาบัตรพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆเพื่อให้ทราบถึงสถานะการเป็นพนักงาน เป็นต้น
3. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องนำส่งเอกสารทั้งข้อ 3.1 และ 3.2 ดังนี้
3.1 เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ, สัญญาเช่าพื้นที่ขายของ หรือเอกสารที่แสดงว่าประกอบธุรกิจดังกล่าวจริง เป็นต้น และ
3.2 เอกสารแสดงรายได้ลดลง เช่น ประกาศให้หยุดกิจการ, รูปถ่ายกิจการที่ได้รับผลกระทบ หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าดำเนินธุรกิจอยู่ในสถานที่ถูกให้ปิด หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมคำอธิบายพอสังเขปเพื่อให้ทราบว่าได้รับผลกระทบอย่างไร


กรุณาตรวจสอบเอกสารแนบให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนลงทะเบียน

Disclaimer : ในกรณีที่ท่านมีค่างวดคงค้างก่อนเดือนที่จะได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้จากทางบริษัทฯ ท่านยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในงวดที่คงค้างดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีการนำส่งให้กรมสรรพากรก่อนตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ท่านได้รับ และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะเร่งดำเนินการให้กับคุณลูกค้า