ลงทะเบียนกับ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รองรับเว็บบราวเซอร์ Google Chrome, Firefox, Safari เท่านั้น
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
มาตรการนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯไปแล้ว
โดยบริษัทฯจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับตามเอกสารที่ลูกค้านำส่งให้กับบริษัทฯ
เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
พักชำระหนี้
เลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการงวดละ 1,000 บาท
  ● ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพักชำระหนี้กับบริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2564 มากกว่า 1 ครั้ง หรือ
  ● ลูกค้าที่ได้รับสิทธิพักชำระหนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564 แล้ว 1 ครั้ง
   บริษัทขอสงวนสิทธิให้พักชำระหนี้ได้ 1 ครั้งในรอบเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ค่างวดที่ลดลงนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ โดยไม่มีการคิดค่าดำเนินการ
(โปรดระบุเป็นภาษาไทย)
(โปรดระบุเป็นภาษาไทย / กรณีนิติบุคคล โปรดระบุตัวอักษร ก)
(จำเป็นสำหรับการรับ-ส่งเอกสาร และข่าวสารต่างๆ )
(ลำดับที่ 1) :

(รองรับไฟล์นามสกุล .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg, .jpeg รวมกันต้องไม่เกิน 10MB เท่านั้น)
1. กรณีเป็นลูกจ้าง ต้องนำส่งเอกสารทั้งข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ดังนี้
1.1 เอกสารแสดงการลดลงของรายได้ เช่น เอกสารแจ้งปรับลดเงินเดือนหรือโอที, สลิปเงินเดือน 2-3 เดือนเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีรายได้ลดลงจากสถานการณ์ปกติ และ
1.2 เอกสารแสดงความเป็นพนักงาน เช่น สำเนาบัตรพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารอื่นๆเพื่อให้ทราบถึงสถานะการเป็นพนักงาน เป็นต้น
2. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องนำส่งเอกสารทั้งข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ดังนี้
2.1 เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ, สัญญาเช่าพื้นที่ขายของ หรือเอกสารที่แสดงว่าประกอบธุรกิจดังกล่าวจริง เป็นต้น และ
2.2 เอกสารแสดงรายได้ลดลง เช่น ประกาศให้หยุดกิจการ, รูปถ่ายกิจการที่ได้รับผลกระทบ หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าดำเนินธุรกิจอยู่ในสถานที่ถูกให้ปิด หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมคำอธิบายพอสังเขปเพื่อให้ทราบว่าได้รับผลกระทบอย่างไร

หมายเหตุ กรณีดังต่อไปนี้ ลูกค้าอาจยื่นเอกสารตามที่ระบุด้านล่างเพิ่มเติมจากข้อ1. หรือ ข้อ2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
● กรณีที่มีบุคคลอื่นช่วยชำระค่างวด กล่าวคือ บุคคลในครอบครัวอันได้แก่ บิดา, มารดา, บุตรหรือบุตรบุญธรรม, สามีหรือภริยาของลูกค้าที่ช่วยชำระค่างวดและบุคคลดังกล่าวได้รับผลกระทบ ขอให้แนบเอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส, สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน และ เอกสารตามข้อ1. หรือข้อ 2. ของบุคคลดังกล่าวเพิ่มเติม
● กรณีที่มีอาชีพเสริมหรือรายได้เสริม และได้รับผลกระทบ ให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานใดๆที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมนั้นๆ เช่น เอกสารแสดงรายได้ลดลง, ประกาศให้หยุดกิจการ, รูปถ่ายกิจการที่ได้รับผลกระทบ หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าดำเนินธุรกิจอยู่ในสถานที่ถูกให้ปิด หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมคำอธิบายพอสังเขปเพื่อให้ทราบว่าได้รับผลกระทบอย่างไร

กรุณาตรวจสอบเอกสารแนบให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนลงทะเบียน

Disclaimer : ในกรณีที่ท่านมีค่างวดคงค้างก่อนเดือนที่จะได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้จากทางบริษัทฯ ท่านยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในงวดที่คงค้างดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีการนำส่งให้กรมสรรพากรก่อนตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ท่านได้รับ และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะเร่งดำเนินการให้กับคุณลูกค้า